เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

นายเจริญ สิทธิทองจันทร์
ชื่ิอเล่น เลิน
วันเกิด 9 มกราคม 2537
คติประจำใจ : ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
ุ่รหัสนักศึกษา 564102142